Skip to main content

KOM I MÅL MED DINE DIGITALE AMBITIONER

Vi får vores kunder fra idé til værdiskabende digitale produkter. Vores faglige diversitet er vores største styrke, og med over 300 eksperter kan vi helt sikkert også hjælpe dig.

Danske Bank

Danske Bank gik fra rå idé til prototype

Minimeret risici i betalingsprocessen

Danske Bank ønskede at tilføje et ek­stra sikkerhedsmodul til deres beta­lingssystem for at forhindre betalings­svindel. Efter at have gennemgået ‘User Interface Concept Design’ og ‘Prototype Test’ sessioner med Mjølner, har Danske Bank nu en valideret og testet løsning, de kan dele internt med relevante interessenter. De har fået et godt grundlag for at få produktet gen­nem de næs­te trin og bestemme, hvad det næste skridt skal være.

Branche:

Finance & Retail

Vi leverede:

Digitaliseringsrådgivning

Teknologi:

Interface design, User experience

Udfordringen

Svindel er et voksende problem i den finan­sielle sektor. Det er blevet lettere for krimi­nelle at gennemføre falske betalinger end at røve en bank.

Svindlere har flere måder at narre store beløb fra virksomheder, og det involverer normalt betalingsgodkendelsesprocessen. Denne form for svindel indebærer et anslået årligt be­løb på 8 milliarder dollars. Danske Bank arbejder løbende på at minimere denne risiko for kunderne. De ønskede at tilføje et ekstra sikkerhedsmodul til systemet for at forhindre be­talingssvindel.

Løsningen

Danske Bank tog fat i Mjølner for at blive mere konkrete og skabe et brugervenligt og ind­bydende nyt systemmodul.

Processen med Danske Bank gik igennem vores traditionelle ’User Interface Concept’ for­løb, efterfulgt af prototype-test sessioner, undersøgelse af konceptværdi og bruger­ven­lighed mod målrettede kunder.

Vi hjalp med at facilitere en struktureret pro­ces til at konvertere idéer til et konkret og hånd­gribeligt grundlag for beslutning og bru­gertest. Danske Bank havde talt om idéen internt i et stykke tid, og de havde gennem­gået flere udkast til løsningsforslag. De havde brug for vores hjælp til at tage deres idéer og gøre dem til et brugervenligt og gennem­sig­tigt modul, der passer ind i deres online Business Banking system.

Til kickoff-mødet faciliterede Mjølner et struk­tureret workshop forløb. Vi satte ram­merne, der hjalp Danske Bank med at beslutte, hvad de skulle medtage og hvordan det skulle struk­tureres. Mjølner hjalp med at skabe over­blik til at udpege de vigtigste funktioner. En væsentlig del af workshoppen var at skabe KPI’er for denne nye tilføjelse til deres allerede eksisterende online-system. Vi faciliterede spørgsmål som: “Hvordan måler vi, om det endelige produkt er en succes eller ej?”

Mjølner faciliterer strukturerede kickstart-workshops.

udfaldet af workshoppen

Efter workshoppen havde Mjølners User Experience konsulent og grafiske designer mas­ser af materiale til at arbejde med og designe ud fra. De skabte et holistisk overblik og sat­te et ’Scope’ for indsatsen, inklusiv så­kaldte ‘vertikale dyk’ til et par udvalgte, vigtige og specifikke parametre.

I løbet af cirka to uger havde Mjølner det før­ste udkast klar. Det gik gennem et par evalu­eringer hos Danske Bank med kommentarer og rettelser, før den endelige prototype var klar.

Nu skulle prototypen brugertestes, og Danske Bank rekrutterede en håndfuld test­del­tagere. Sammen med domæneeksperter fra Danske Bank, gennemførte vi test sessi­on­erne for at skabe det effektive og præcise hypotese­styrede testforløb, vi altid stræber efter at opnå. Vores kunder synes denne tilgang giver dem stor mulighed for at etablere første­hånds­forbindelser med deres kunder, og ofte afslører den værdifulde indsigter.

Vi har lavet en samling strukturerede spørgs­mål for at kunne udføre testmoderatorens rolle. Udover at teste funktionaliteten og ni­veauet for intuitiv ydeevne af det nye modul, var vores eksperter også interesserede i at observere, om nogle bestemte elementer ville skabe ekstra stor værdi.

I sidste ende var testen vellykket, og forløbet blev afsluttet med gavekurve som tak til test­deltagerne og en præsentation af resulta­ter­ne for Danske Bank.

“Mjølner’s effektive tilgang og facilitering var det perfekte set-up til at virkeliggøre vores idéer i et tydeligt og brugervenligt design. Det sikrede at vi var på rette vej med den rette løsning før udvikling gik i gang.”

Lasse Bæk, Business Developer, Danske Bank

Tilføjet værdi

Inden Mjølner kom ind i billedet, afholdte Danske Bank flere møder om deres problem­stilling. De havde gode idéer til det modul, de ønskede at føje til deres allerede eksiste­rende online forretningssystem, men de havde brug for hjælp til at facilitere og, først og frem­mest, designe det.

Efter at have gennemgået ’User Interface Concept Design’ og ’Prototype Test’ forløb med Mjølner, har de nu en valideret og testet løsning, de kan dele internt med relevante in­teres­senter. De har fået et godt grundlag for at få produktet gennem de næste trin i for­løbet og bestemme, hvad det næste skridt skal være.

Med hjælp fra Mjølner, gik Danske Bank hurtigt fra løse idéer til et håndgribeligt og vel­­prøvet design.

Om kunden

Danske Bank Group, med hoved­kvar­ter i København, er den største bank i Danmark og en af de ledende finan­sielle virksomheder i Nord­europa med over 5 millioner detail kunder.

Flere referencer fra Finance & RetailSkal vi matche dine behov med vores softwarekonsulenter?

Det er gratis at spørge – så ring til os, og lad os sammen finde den rigtige løsning for jer.

Joachim Skov

Business Development Manager

Bliv ringet op

Mjølner logo